Σάββατο 18 Αυγούστου 2012

Пресвятая Богородица спаси насΆσπιλε,  Αμόλυντε,  Άφθορε,  Άχραντε,  Αγνή Παρθένε  Θεόνυμφε Δέσποινα,  η Θεόν Λόγον τοις ανθρώποις τη παραδόξω σου κυήσει ενώσασα, και την απωσθείσαν φύσιν του γένους ημών τοίς ουρανίοις  συνάψασα......


Χαίρε,  το  των Αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα,

Χαίρε,  το  των δαιμόνων πολυθρήνητον τραύμα.


Χαίρε, το φώς αρρήτως  γεννήσασα,

Χαίρε,  το πώς μηδένα διδάξασα.

Τέτρωμαι τω πόθω σου Μαριάμ, φλέγει με ο έρως, καθοράν σου της Ιεράς Εικόνος το Κάλλος και την Δόξαν, και κόρον ου λαμβάνω του μεγαλύνειν Σε.
 (Αγ.Νικοδήμου Αγιορείτου, Παρακλητικός Κανών)

Οι μισούντες με μάτην, βέλεμνα και ξίφη, και λάκκον ηυτρέπισαν, και επιζητούσι το πανάθλιον σώμα σπαράξαι μου, και καταβιβάσαι προς γήν, Αγνή, επιζητούσιν, αλλ’ εκ τούτων προφθάσασα, σώσον με.    
( Μέγας Κανών, Βασιλέως Θεοδώρου Δούκα του Λασκάρεως )

Τη Υπερμάχω  Στρατηγώ   τα νικητήρια,  ως  λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω Σοι, η Πόλις  Σου Θεοτόκε...
Πάντα θα Σε ευγνωμονώ  και πάντα  θα Σε  Δοξάζω, εγώ, η Πόλις σου, Αειπάρθενε για τις  απειράριθμες  προς εμέ  ευεργεσίες  Σου.

Εκ βάθους καρδίας, η Μεγάλη Δοξολογία του A. Archangelsky:


Aelius Maximus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου